News

Onroerend verhuur en BTW - nieuwe spelregels vanaf 1 januari

17 september 2018

31 juli 2018,- WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft

Nu ook de Raad van State zich heeft gebogen over de ontwerpteksten diende de regering op 31 juli 2018 een finaal wetsontwerp in in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De stemming over het wetsontwerp is voor binnenkort!!

Lees meer: Onroerend verhuur en BTW - nieuwe spelregels vanaf 1 januari

Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

10 september 2018

Nieuwe bepalingen betreffende de wetgeving inzake mede-eigendom.

Nu staat het vast; de inwerkingtreding van de wijzigingen is voorzien op 1 januari 2019.

De federale wet die de appartementswet wijzigt, werd op 2 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De VME krijgt de status van bevoorrechte schuldeiser!!

Lees meer: Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de...

Waals decreet betreffende de handelshuur van korte duur

28 maart 2018

Het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2018 publiceert het decreet van het Waals Parlement van 15 maart 2018 betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek.

De bepalingen betreffende de handelshuur van korte duur zullen in werking treden op 1ste mei 2018.

Link