Wettelijke bepalingen

RELAW is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen BTW BE 0776 823 708
Tweehuizenweg 63 bus 5
1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2 895 53 90
www.relaw.be


Gonzague de Crayencour is ingeschreven bij de Franse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel www.barreaudebruxelles.be www.avocats.be

Joaquim Van Rossem is ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten van de Balie van Brussel of NOAB www.noab.be 

De professionele titel van advocaat werd door België verleend.

De prestaties bestaan uit raadpleging en verdediging in rechte in het kader van een geschil, overeenkomstig de bijzondere voorwaarden overeen te komen en onze algemene voorwaarden. Een duidelijk mandaat wordt voorafgaandelijk verleend.
RELAW verbindt zich tot de professionele uitvoering van de opdrachten die haar worden toevertrouwd overeenkomstig de wettelijke en deontologische regels en onze algemene voorwaarden.
RELAW houdt haar cliënt regelmatig op de hoogte van de uitvoering van elke opdracht en de evolutie van de zaken die haar zijn toevertrouwd.
De cliënt verbindt zich ertoe om aan RELAW zo spoedig mogelijk alle nutige informatie mee te delen voor de uitvoering van de opdracht, bij voorkeur elektronisch.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de prestaties minstens 1 keer per maand aan de cliënt worden gefactureerd. De staten van kosten en erelonen van RELAW zijn betaalbaar door overschrijving op het rekeningnummer (IBAN) BE22 3631 3814 8147 BIC: BBRUBEBB.

De aansprakelijkheid van RELAW en haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt (Ethias, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik tel: 04 /220.31.11).

Geografische dekking van de verzekering: de hele wereld, behalve de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd ingeval van geschil.


Algemene voorwaarden

(c) Foto's : 123RF.com