Onroerend verhuur en BTW - nieuwe spelregels vanaf 1 januari

17 september 2018

31 juli 2018,- WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft

Nu ook de Raad van State zich heeft gebogen over de ontwerpteksten diende de regering op 31 juli 2018 een finaal wetsontwerp in in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De stemming over het wetsontwerp is voor binnenkort!!

Kort overzicht;

-        De verhuurder en huurder zullen voortaan overeen kunnen komen om de verhuur/terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan btw te onderwerpen.

-        Dit optionele btw-stelsel is weliswaar onderworpen aan wettelijke voorwaarden. Waaronder;

                        1. de verhuur moet betrekking hebben op gebouwen of gedeelten van gebouwen, desgevallend met inbegrip van het bijhorende terrein;

                        2. de betrokken goederen moeten worden verhuurd aan een (belastingplichtige) huurder die de betrokken goederen gebruikt in het kader van de economische   

                            activiteit die hem de hoedanigheid van belastingplichtige verleent. 

Wetsontwerp

Bronnen:

MASSIN, I., « Btw op onroerende verhuur wordt mogelijk vanaf 1 januari 2019. », T. Not., 2018/7-8, p. 647-657.

Optionele BTW verhuur onroerend goed Link 

Colloquium

Onroerend verhuur en BTW - Een grote (r)evolutie. Donderdag 27 septemeber 2018 Brussel (Hotel Dolce la Hulpe)  link