Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

10 september 2018

Nieuwe bepalingen betreffende de wetgeving inzake mede-eigendom.

Nu staat het vast; de inwerkingtreding van de wijzigingen is voorzien op 1 januari 2019.

De federale wet die de appartementswet wijzigt, werd op 2 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De VME krijgt de status van bevoorrechte schuldeiser!!

 

Hieronder geven wij u alvast de belangrijkste wijzigingen mee;

  1. Mede-eigenaars die exclusief de lasten dragen van een gemeenschappelijk deel beschikken over een beslissingsrecht.
  2. Het aanleggen van het reservekapitaal wordt verplicht, met inachtneming van de opt-out regeling.
  3. De meerderheidsregel wordt soepeler voor de algemene vergadering.
  4. De nieuwe wet introduceert een bijkomend alternatief voor geschillenbeslechting (de collaboratieve onderhandelingen).
  5. De unanimiteitsregel wordt verlaten bij de stemming over de afbraak en de heropbouw van een gebouw. Vanaf 2019 zal één mede-eigenaar ook de afbraak en heropbouw van een gebouw niet meer kunnen tegenhouden.
  6. De mogelijkheid wordt voorzien om nutsvoorzieningen aan te leggen.
  7. Het Reglement van inwendige orde (onderhands) is voortaan verplicht op te stellen. Het Reglement neemt volume aan doordat een aantal aspecten die in de statuten werden vermeld, worden overgedragen ( vb. benoeming syndicus).
  8. De VME schuift op in de rangorde van schuldeisers daar ze het statuut van bevoorrecht schuldeiser krijgt. Daardoor krijgt de VME nog vóór de hypothecaire schuldeisers haar centen te zien.

Wanneer een mede-eigenaar zijn bijdragen niet meer betaalt, heeft de VME voortaan meer zekerheid dat ze haar centen toch nog zal zien na de verkoop van het appartement van de wanbetaler.

De VME heeft namelijk voortaan een voorrecht van betaling op de achterstallige bijdragen op de verkoopprijs van het appartement ten belope van het verschuldigde bedrag.

Opgepast!! Het voorrecht van betaling van de achterstallige bijdragen is in tijd beperkt. Het betreft slecht de bijdragen van twee boekjaren, in het bijzonder die van het lopend boekjaar en die van het eraan voorafgaand boekjaar. Met andere woorden, men mag niet bij de pakken blijven zitten!

klik hier voor vollegide wettekst