General conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN
van RELAW bv

INFORMATIE VOOR DE KLANT - ALGEMENE VOORWAARDEN - ERELONEN

1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

1.1. De cliënt geeft de advocaat de opdracht om zijn belangen te verdedigen door hem te adviseren, bij te staan, te onderhandelen, hem te verdedigen of te vertegenwoordigen voor de hoven en rechtbanken of de instanties waarvoor de cliënt wordt uitgenodigd te verschijnen. Het precieze voorwerp van de opdracht van de advocaat wordt, afhankelijk van de omstandigheden, gedefinieerd in de fiche met wettelijke inlichtingen die door de advocaat wordt verstrekt, bij het begin van de contractuele relatie met de cliënt, in een "bevestigingsbrief" of in elke andere communicatie tussen de advocaat en de cliënt.Het voorwerp van de opdracht van de advocaat kan in de loop van het dossier worden gewijzigd of aangevuld in functie van de ontwikkeling ervan of op verzoek van de cliënt. In geval van wijziging van de opdracht van de advocaat in de loop van het dossier, zal de advocaat de cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

1.2. De opdracht van de advocaat omvat alle prestaties die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen van de cliënt.

1.3. De advocaat handelt met de nodige zorgvuldigheid, in overeenstemming met de wettelijke regels en met de deontologische en hoffelijkheidsregels die met name tussen advocaten van toepassing zijn.

2. AANVANG VAN DE OPDRACHT

Tenzij de advocaat en de cliënt schriftelijk anders zijn overeengekomen, vangt de opdracht van de advocaat aan op het ogenblik dat de cliënt en de advocaat het voorwerp van de opdracht, de financiële voorwaarden ervoor en de toepassing van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien de advocaat echter heeft moeten tussenkomen vooraleer er een akkoord was over het voorwerp van de opdracht en de financiële voorwaarden, vangt de opdracht aan zodra de advocaat de voorbereidende prestaties heeft geleverd om de opdracht en de financiële voorwaarden van zijn tussenkomst te bepalen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen tussen de advocaat en de cliënt.

3. UITWISSELING VAN INFORMATIE BIJ AANVANG VAN EN TIJDENS DE BEHANDELING VAN HET DOSSIER

3.1. De cliënt verbindt zich ertoe de advocaat spontaan en zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van alle nuttige feiten en documenten in verband met het voorwerp van de aan de advocaat toevertrouwde opdracht. Deze verplichting tot het meedelen van inlichtingen en documenten blijft bestaan tijdens de volledige uitvoering van de opdracht en in functie van de ontwikkelingen van het dossier. De cliënt verbindt er zich dus toe om de advocaat onverwijld alle nieuwe stukken en informatie met betrekking tot het dossier mee te delen die hem ter kennis komen.

3.2. De advocaat houdt de cliënt op de hoogte van het verloop van zijn dossier. Wanneer de advocaat tussenkomt in een procedure, maakt hij, voor zover nodig, zo snel mogelijk een beknopt verslag van de zitting. De advocaat brengt de cliënt op de hoogte van elke beslissing die hem wordt meegedeeld.

3.3 In geval van niet-verstrekking van informatie of mededeling van relevante stukken, van toezending van onjuiste of onvolledige informatie of van laattijdige verstrekking van de vereiste informatie of stukken, is de informatieplichtige verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van deze niet-nakoming aan zijn informatieverplichting.

4. VERTROUWELIJKHEID

Met uitzondering van de correspondentie van een advocaat die optreedt als gerechtsmandataris, is de correspondentie van de advocaat aan de cliënt, aan een andere advocaat of aan de autoriteiten van de Orde van advocaten in de regel vertrouwelijk. Indien de cliënt echter in het bezit komt van vertrouwelijke correspondentie, verbindt hij zich ertoe deze vertrouwelijk te houden, niet door te geven aan derden en niet te gebruiken binnen of buiten het kader van de professionele relatie met de advocaat.

5. BEROEP OP DERDEN

5.1. De advocaat is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid een beroep te doen op andere advocaten voor de uitvoering van specifieke taken in het kader van zijn opdracht.

5.2. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat zelf de gerechtsdeurwaarder of de vertaler kiest op wie hij voor de uitvoering van zijn taken een beroep doet.

5.3. Voor het inschakelen van andere derden, zoals gespecialiseerde advocaten, notarissen, deskundigen, technische raadgevers of accountants, wordt de keuze van de derde gemaakt door de advocaat na overleg met de cliënt.

5.4. De cliënt verbindt zich ertoe de hem toegezonden facturen voor de betaling van de erelonen en kosten van de door de advocaat ingeschakelde derden onverwijld te betalen.

6. VERGOEDINGEN EN KOSTEN - FACTURATIEVOORWAARDEN - BETALINGSVOORWAARDEN - INDEXERING

6.1. Principes

a) Erelonen en kosten

Bij het begin van zijn opdracht informeert de advocaat de cliënt duidelijk over de berekeningswijze van zijn ereloon en eventuele kosten. Indien er naast het ereloon en de kosten nog andere kosten verschuldigd kunnen zijn (deurwaarderskosten, expertisekosten, vertaalkosten, gerechtskosten, ...), brengt de advocaat de cliënt hiervan op de hoogte.

b) Rechtsbijstand

Indien de omstandigheden het rechtvaardigen, informeert de advocaat de cliënt eveneens over de voorwaarden voor toegang tot geheel of gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand en over de gevallen waarin een kosteloos rechtsbijstandsdossier bij afsluiting ervan betalend kan worden. De cliënt erkent dat de advocaat hem op de hoogte heeft gebracht van de toegangsvoorwaarden tot de rechtsbijstand. Deze toegangsvoorwaarden staan vermeld op de website "ADVOCAAT.BE". Na op de hoogte te zijn gebracht van zijn eventuele rechten op rechtsbijstand en met kennis van zaken, ziet de cliënt uitdrukkelijk af van het voordeel van rechtsbijstand, voor zover hij er recht op heeft.

6.2. Voorwaarden van facturatie

a) Provisies

Behoudens andersluidende overeenkomst vraagt de advocaat bij het begin van de opdracht en tijdens de duur ervan aan de cliënt de betaling van provisies op erelonen, kosten en uitgaven.

b) Staat van erelonen, kosten en uitgaven

Tenzij bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen met de cliënt, zal de advocaat erelonen vragen op basis van het verloop van het dossier, voor de geleverde diensten en de terugbetaling van gemaakte kosten en uitgaven. Eerdere provisies worden afgetrokken van het verschuldigde bedrag. De staat van erelonen, kosten en uitgaven kan een bijkomende provisie bevatten voor latere diensten en kosten.

c) Afsluiting van het dossier

De advocaat sluit het dossier af door de cliënt zijn staat van erelonen, kosten en uitgaven toe te sturen die nog moeten worden betaald.

Op verzoek van de cliënt stelt de advocaat een overzicht op van alle erelonen, kosten en uitgaven die in verband met het afgesloten dossier in rekening zijn gebracht.

de klant wordt berekend op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen dat in België van toepassing is tijdens de maand die voorafgaat aan de datum van de inlichtingenfiche.

6.3 Indexering

Ongeacht de wijze van vergoeding die op het dossier wordt toegepast, worden de erelonen geïndexeerd binnen de door de wet toegestane grenzen. Zolang indexering niet door de wet is toegestaan, is dit artikel 6.3 niet van toepassing. Het uurtarief dat bekomen wordt na berekening van de indexering wordt afgerond op de dichtstbijzijnde hogere euro. De indexering van het uurtarief vermeld in de inlichtingenfiche voor de klant wordt berekend op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen dat in België van toepassing is tijdens de maand die voorafgaat aan de datum van de inlichtingenfiche.

6.4. Betalingsvoorwaarden

a) Opeisbaarheid

Behoudens andersluidende bepaling op het verzoek tot provisie of de staat van erelonen, kosten en uitgaven, zijn de verzoeken tot provisie en staten van erelonen, kosten en uitgaven contant betaalbaar, zonder korting.

b) Plaats van betaling

Provisies en ereloon-, kosten- en uitgavenstaten zijn betaalbaar op het kantoor van de advocaat, op het adres dat vermeld staat op de wettelijke inlichtingenfiche.

c) Laattijdige betaling

Elk bedrag dat onbetaald blijft 15 werkdagen na de vervaldag zoals bepaald in paragraaf a) hierboven, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten op tegen het tarief dat van kracht is volgens de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand.

d) Boetebeding

Elk bedrag dat verschuldigd is en dat niet betaald is op de vervaldag, kan verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%).

e) Betaling in termijnen

Wanneer overeengekomen wordt dat een aangerekend bedrag in termijnen zal worden betaald, heeft de niet-naleving van een vervaldag tot gevolg dat men definitief en onherroepelijk het voordeel van de termijnen verliest en dat alle verschuldigde bedragen opeisbaar worden.

7. BETALING DOOR DERDEN

7.1. Indien de cliënt kan genieten van de gehele of gedeeltelijke tussenkomst van een derde-betaler (rechtsbijstandsverzekering, groepering, vereniging, vakbond, familie, ...), brengt hij de advocaat hiervan onmiddellijk op de hoogte en deelt hij hem de precieze gegevens mee van deze derde-betaler alsook de voorwaarden van zijn tussenkomst (in het bijzonder het interventieplafond).

In dit geval bepalen de advocaat en de cliënt wie van hen contact zal opnemen met de derde-betaler om hem de nodige informatie te verstrekken zodat deze kan beoordelen in welke mate hij moet tussenkomen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het de cliënt die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de informatie aan de derde-betaler. Indien de advocaat verantwoordelijk is voor het contact met de derde-betaler, zal hij dit doen binnen de grenzen van het beroepsgeheim waartoe hij gehouden is.

7.2. De facturen van de advocaat worden op naam van de cliënt opgesteld en aan de derde-betaler overgemaakt.

7.3. De cliënt is in elk geval persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het ereloon, de kosten en de uitgaven van de advocaat, onverminderd het recht van de cliënt om de opdracht van de advocaat op elk ogenblik te beëindigen. De cliënt is gehouden de erelonen, kosten en onkosten te betalen in geval van weigering of wanprestatie van de derde-betaler of in geval van overschrijding van het interventieplafond van de derde-betaler.

8. EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING

8.1 Wanneer een aan de cliënt aangerekend bedrag onbetaald blijft of wanneer de advocaat geen informatie ontvangt die nuttig is voor het beheer van het dossier of wanneer hij de door hem gevraagde instructies niet ontvangt, heeft de advocaat het recht om, mits schriftelijke kennisgeving, alle prestaties op te schorten of te onderbreken. Indien het verzuim van de cliënt ondanks aanmaning voortduurt, kan de advocaat zijn prestaties beëindigen.

8.2. In voorkomend geval zal de advocaat de aandacht van de cliënt vestigen op de mogelijke gevolgen van de beëindiging van zijn diensten (bv. termijn die loopt). De advocaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beëindiging.

8.3. Erelonen, kosten en uitgaven blijven verschuldigd aan de advocaat tot de schorsing, onderbreking of beëindiging van zijn opdracht.

9. INHOUDING VAN ERELONEN OP FONDSEN VAN DERDEN

9.1. De advocaat is gemachtigd om op de bedragen die hij voor rekening van de cliënt ontvangt, de bedragen in te houden die hem verschuldigd zijn als provisie, erelonen, kosten en uitgaven in het betrokken dossier of in elk ander dossier van de cliënt waarmee hij belast is.

De advocaat stelt de cliënt onverwijld schriftelijk in kennis van deze inhouding, met bijvoeging van een kopie van het (de) verzoek(en) tot provisie, (de) staat (staten) van honoraria, kosten en uitgaven die de inhouding rechtvaardigen.

9.2. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt, zal de advocaat geen bedragen inhouden die voor rekening van de cliënt worden geïnd uit hoofde van onderhoudsgelden of andere gelden die niet vatbaar zijn voor beslag.

10. VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

10.1 De advocaat houdt zich aan zijn wettelijke verplichtingen inzake identificatie van de cliënt of zijn lastgever. Deze laatste verbindt zich ertoe spontaan alle documenten te verstrekken die nodig zijn om de identiteit vast te stellen en geeft de advocaat de toestemming om er kopieën van te maken. De verplichtingen van de advocaat en de cliënt vloeien voort uit wet- en regelgeving en in het bijzonder uit de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De informatie die de advocaat moet opvragen bij zijn cliënt varieert naargelang de cliënt een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vertegenwoordiger is. De cliënt dient de advocaat zo spoedig mogelijk en onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging en daarvan het bewijs te leveren.

10.2. Wanneer de aard van het dossier (bijstand aan de cliënt bij de voorbereiding of uitvoering van transacties zoals de aan- of verkoop van onroerende goederen of handelsondernemingen; beheer van effectenkassen of andere activa die toebehoren aan de cliënt of zijn lastgever; opening of beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; organisatie van de inbrengen die nodig zijn voor de oprichting, het beheer of de leiding van vennootschappen ; de oprichting, het beheer of de leiding van trusts, vennootschappen of soortgelijke structuren of tussenkomsten in naam en voor rekening van de cliënt in alle financiële en vastgoedtransacties) of wanneer de bijzondere situaties voorzien door de voormelde wet van 11 januari 1993 (land van herkomst, identificatiemoeilijkheden, ongewone relatie tussen de cliënt en de advocaat of de aard van de verrichtingen, publieke figuur of dergelijke) een verhoogde waakzaamheidsverplichting opleggen aan de advocaat, verbindt de cliënt zich ertoe te antwoorden op elke vraag van de advocaat die hem in staat stelt zijn wettelijke verplichtingen na te komen op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

10.3 Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat in zijn juridische verdediging of wanneer hij de juridische situatie van de cliënt beoordeelt, is de advocaat gebonden door een strikt beroepsgeheim. Er dient te worden opgemerkt dat de wet de advocaat ertoe verplicht de stafhouder op de hoogte te brengen zodra hij kennis heeft van feiten waarvan hij vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, buiten het kader van zijn juridische bijstand of zijn consultatie met betrekking tot de analyse van de juridische situatie van de cliënt. Indien nodig stuurt de stafhouder de melding van verdachte verrichtingen door naar de CFI.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien de advocaat tijdens de uitvoering van de opdracht, vermeld in de inlichtingenfiche of in de bevestigingsbrief, of in enige andere communicatie tussen de advocaat en de cliënt, een fout begaat die schade toebrengt aan de cliënt, is de verplichting van de advocaat tot vergoeding van deze schade, bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de cliënt en de advocaat, beperkt tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt gedekt, met name € 1.250.000 per schadegeval.

12. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST - BEWAREN VAN GEGEVENS - VERNIETIGING VAN GEGEVENS

12.1. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan de opdracht van de advocaat te allen tijde beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Wanneer de opdracht van de advocaat evenwel kadert in een abonnement, van een publieke markt, van een particuliere markt of een regelmatige opeenvolging van zaken, kan de advocaat met de cliënt een opzeggingstermijn of een schadevergoeding bedingen.

Op eerste verzoek van de cliënt stelt de advocaat de stukken van zijn dossier ter beschikking van de cliënt of van een door de cliënt aangewezen advocaat.

De advocaat kan eveneens op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, geeft de advocaat de cliënt een redelijke termijn om zijn verdediging te organiseren.

12.2 Bewaren van de stukken

De advocaat archiveert het dossier dat hem door de cliënt werd toevertrouwd gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum waarop :

- de cliënt de tussenkomst van de advocaat beëindigt

- de advocaat zijn tussenkomst beëindigt ;

- het dossier wordt afgesloten door de beëindiging van de opdracht die aan de advocaat werd toevertrouwd.

Deze bewaring heeft betrekking op de briefwisseling en de belangrijkste processtukken, evenals op de materiële stukken die in het origineel aan de advocaat werden toevertrouwd, onverminderd het recht van de advocaat om deze stukken aan de cliënt terug te bezorgen.

Aan het einde van de periode van 5 jaar mag de advocaat alle stukken van het dossier vernietigen, zonder uitzondering.

Het is dus aan de cliënt om, indien hij dit wenst, de advocaat te vragen om alle stukken uit het dossier terug te geven vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaar. De teruggave van de stukken gebeurt op het kantoor van de advocaat.

Als de cliënt vraagt om de stukken in zijn dossier naar hem op te sturen, is dit op kosten van de cliënt. De advocaat kan de voorafgaandelijke betaling van de kosten vragen alvorens de stukken aan de cliënt terug te bezorgen.

Indien de betaling van de kosten voor de terugzending van de stukken niet binnen de maand na het verzoek tot betaling van de kosten gebeurt, wordt de cliënt geacht te hebben afgezien van de terugzending van de stukken.

13. TOEPASSELIJK RECHT - BEMIDDELING IN GEVAL VAN EEN GESCHIL - BEVOEGDE JURISDICTIE

13.1. Toepasselijk recht

De contractuele relatie tussen de advocaat en de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht.

13.2 Bemiddeling

In geval van een geschil tussen de advocaat en de cliënt trachten de partijen dit op te lossen via verzoening of, indien de cliënt een consument is, via de advocaat-ombudsman. Bovendien kan de cliënt in geval van een geschil met de advocaat de tussenkomst vragen van de stafhouder, die een vertegenwoordiger kan aanstellen om te proberen de partijen te verzoenen. Indien het geschil betrekking heeft op het ereloon, kunnen de advocaat en de cliënt overeenkomen het geschil te laten beslechten door een arbiter.

13.3. Bevoegdheid

Indien het geschil tussen de cliënt en de advocaat niet kan worden opgelost door bemiddeling, de ombudsman, een bemiddelaar of een arbiter, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied waar het kantoor van de advocaat is gevestigd, zoals vermeld in de wettelijke inlichtingenfiche, exclusief bevoegd.